قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز سه شنبه ۲۳ مرداد ۹۷ +جدول

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

بانک مسکن امروز سه شنبه ۲۳ مرداد ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۵۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ ۶۶۲,۵۰۴ ۶۵۱,۰۴۳ ۶۶۱,۱۱۱ ۶۵۰,۱۱۱
تسه۹۵۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ ۶۶۷,۹۰۳ ۶۵۹,۷۳۶ ۶۷۴,۰۰۰ ۶۵۶,۱۲۴
تسه۹۵۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۶۶۳,۳۴۷ ۶۶۱,۳۲۵ ۶۸۵,۰۰۰ ۶۶۹,۸۴۴
تسه۹۵۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ ۶۶۲,۸۰۵ ۶۵۷,۲۲۰ ۶۶۷,۷۷۷ ۶۵۸,۱۱۱
تسه۹۵۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ ۶۶۳,۰۹۸ ۶۵۶,۳۰۹ ۶۶۶,۶۶۶ ۶۵۸,۰۱۱
تسه۹۵۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۶۶۲,۱۴۵ ۶۶۳,۷۳۹ ۶۶۹,۵۹۰ ۶۵۶,۶۶۶
تسه۹۶۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ ۶۶۷,۲۸۹ ۶۶۱,۰۴۱ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۵۴,۰۰۰
تسه۹۶۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ ۶۶۳,۰۷۰ ۶۶۴,۳۲۹ ۶۶۸,۸۸۸ ۶۵۹,۰۰۰
تسه۹۶۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۶۶۶,۳۱۶ ۶۶۳,۶۷۱ ۶۶۷,۵۰۰ ۶۶۰,۱۰۰
تسه۹۶۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ ۶۶۵,۰۸۹ ۶۶۲,۰۲۰ ۶۶۷,۹۹۸ ۶۶۰,۲۷۶
تسه۹۶۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۶ ۶۷۱,۲۷۳ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
تسه۹۶۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۶۶۸,۷۰۸ ۶۶۴,۹۱۹ ۶۶۸,۰۰۰ ۶۵۹,۶۶۶
تسه۹۵۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ ۶۶۰,۲۹۱ ۶۵۹,۸۱۵ ۶۶۸,۸۸۸ ۶۶۰,۰۰۱
تسه۹۶۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۶۶۹,۲۲۲ ۶۶۴,۰۸۶ ۶۶۶,۶۶۶ ۶۵۸,۰۱۱
تسه۹۶۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۶۵۴,۴۵۸ ۶۶۴,۳۲۲ ۶۶۵,۰۰۰ ۶۶۲,۰۰۰
تسه۹۶۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۶۷۱,۱۰۰ ۶۶۶,۳۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ ۶۵۸,۶۹۰
تسه۹۶۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۶۹,۸۲۳ ۶۶۸,۷۸۳ ۶۶۸,۸۲۶ ۶۶۵,۱۵۰
تسه۹۶۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۶۸,۳۶۱ ۶۶۴,۰۹۰ ۶۶۹,۰۰۰ ۶۵۷,۷۷۷
تسه۹۷۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۷۰,۸۷۴ ۶۷۰,۲۸۹ ۶۶۹,۹۹۹ ۶۶۴,۰۰۷
تسه۹۷۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۶۷۲,۷۴۰ ۶۷۰,۶۱۲ ۶۷۱,۲۸۷ ۶۷۰,۰۵۲
تسه۹۷۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷ ۶۷۶,۰۲۴ ۶۷۳,۸۱۲ ۶۷۵,۰۰۰ ۶۷۳,۰۰۰
تسه۹۷۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۷ ۶۸۰,۰۸۱ ۶۷۹,۱۱۸ ۶۸۱,۹۹۶ ۶۸۱,۰۰۰
تملی۷۰۴۱ تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر۹۷ ۶۰۷,۰۹۸ ۶۰۷,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

 

منبع : اقتصاد نیوز

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت