قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷ +جدول

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

به گزارش ملک بانک به نقل از اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۵۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ ۶۵۷,۶۷۰ ۶۵۰,۱۷۴ ۶۵۶,۷۷۷ ۶۲۵,۰۰۰
تسه۹۵۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ ۶۶۶,۷۱۳ ۶۵۹,۸۱۰ ۶۶۵,۰۰۰ ۶۵۸,۰۱۲
تسه۹۵۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۶۶۰,۸۱۶ ۶۶۲,۶۳۲ ۶۶۶,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
تسه۹۵۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ ۶۶۰,۴۳۹ ۶۵۱,۵۹۸ ۶۵۶,۷۰۰ ۶۵۶,۶۸۰
تسه۹۵۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ ۶۵۷,۴۸۹ ۶۵۹,۱۰۹ ۶۵۲,۵۰۰ ۶۵۲,۲۲۸
تسه۹۵۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۶۶۱,۶۷۶ ۶۵۳,۰۲۲ ۶۵۰,۱۱۱ ۶۴۸,۵۱۱
تسه۹۶۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ ۶۵۹,۸۶۶ ۶۵۹,۵۵۴ ۶۶۴,۹۸۹ ۶۵۱,۰۰۱
تسه۹۶۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ ۶۶۲,۵۱۰ ۶۵۷,۵۴۰ ۶۵۳,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
تسه۹۶۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۶۶۳,۱۰۹ ۶۶۰,۷۰۵ ۶۶۵,۹۸۷ ۶۵۲,۲۲۲
تسه۹۶۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ ۶۶۳,۴۷۹ ۶۵۸,۹۰۶ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۵۲,۲۲۲
تسه۹۶۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۶ ۶۶۲,۲۹۶ ۶۶۰,۹۱۹ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
تسه۹۶۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۶۶۵,۱۶۸ ۶۶۰,۲۶۱ ۶۵۳,۲۲۲ ۶۵۰,۳۰۰
تسه۹۵۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ ۶۶۲,۰۲۵ ۶۵۴,۷۰۶ ۶۵۹,۹۹۸ ۶۴۶,۳۰۰
تسه۹۶۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۶۶۵,۲۶۹ ۶۵۸,۵۱۴ ۶۵۹,۹۹۸ ۶۴۷,۱۳۵
تسه۹۶۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۶۵۵,۳۳۳ ۶۶۰,۲۱۹ ۶۶۲,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۶۶۶,۰۸۰ ۶۶۴,۴۲۹ ۶۶۶,۴۴۳ ۶۶۱,۰۰۰
تسه۹۶۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۶۷,۸۷۳ ۶۶۶,۳۲۲ ۶۶۷,۷۰۰ ۶۶۰,۲۰۶
تسه۹۶۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۶۵,۴۷۵ ۶۶۵,۶۵۲ ۶۶۲,۰۰۰ ۶۵۳,۸۰۱
تسه۹۷۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۶۸,۹۹۲ ۶۶۶,۵۰۷ ۶۶۸,۸۰۰ ۶۶۶,۰۰۰
تسه۹۷۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۶۶۹,۹۱۳ ۶۶۶,۶۶۶ ۶۶۵,۰۰۰ ۶۶۱,۱۱۴
تسه۹۷۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷ ۶۷۱,۱۰۳ ۶۶۸,۷۸۶ ۶۷۱,۰۰۰ ۶۶۴,۰۰۰
تسه۹۷۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۷ ۶۷۶,۴۶۶ ۶۷۵,۴۰۴ ۶۷۱,۰۰۰ ۶۷۰,۵۶۶
تملی۷۰۴۱ تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر۹۷ ۶۰۳,۴۲۶ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت