قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز یک شنبه ۵ خرداد + جدول

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

بانک مسکن قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس قیمت‌های شرکت فناوری بورس تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۶ اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۵۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه ۹۵ ۶۳۹,۷۷۱ ۶۳۷,۲۹۸ ۶۴۱,۰۰۰ ۶۳۰,۵۰۰ ۶۴۹,۹۰۰ ۶۳۹,۰۰۰
تسه۹۵۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۵ ۶۴۱,۱۱۵ ۶۴۰,۰۰۲ ۶۴۰,۰۲۰ ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
تسه۹۵۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ ۶۴۱,۰۰۴ ۶۳۷,۲۵۹ ۶۴۵,۰۰۰ ۶۳۳,۵۶۰ ۶۴۷,۰۰۰ ۶۳۳,۵۶۰
تسه۹۵۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ ۶۲۶,۷۳۰ ۶۳۱,۱۰۱ ۶۳۲,۰۰۲ ۶۳۱,۰۰۱ ۶۴۵,۰۰۰ ۶۳۵,۰۱۱
تسه۹۵۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ ۶۲۷,۸۸۶ ۶۲۸,۶۳۶ ۶۳۵,۰۰۰ ۶۰۱,۵۶۰ ۶۴۳,۰۰۰ ۶۳۴,۹۹۹
تسه۹۵۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ ۶۲۷,۶۲۷ ۶۳۰,۱۲۴ ۶۳۹,۰۰۰ ۶۲۰,۰۱۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
تسه۹۵۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۶۳۰,۴۹۵ ۶۳۴,۷۹۷ ۶۴۹,۹۹۹ ۶۰۳,۱۲۷ ۶۶۲,۰۰۰ ۶۳۸,۱۰۰
تسه۹۵۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۶۳۴,۳۹۳ ۶۳۸,۹۱۱ ۶۴۵,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
تسه۹۵۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ ۶۲۹,۸۰۱ ۶۳۳,۴۹۶ ۶۴۱,۰۰۰ ۶۳۰,۰۲۵ ۶۴۱,۰۰۰ ۶۴۰,۰۱۰
تسه۹۶۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۶ ۶۳۰,۹۶۹ ۶۳۴,۵۲۵ ۶۴۰,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰ ۶۴۹,۹۹۶ ۶۴۰,۰۰۰
تسه۹۶۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۶ ۶۴۳,۳۷۰ ۶۴۲,۹۰۹ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۱
تسه۹۶۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ ۶۳۲,۳۲۲ ۶۳۷,۶۳۸ ۶۴۰,۰۰۰ ۶۱۲,۰۰۰ ۶۴۹,۹۸۰ ۶۳۶,۰۰۰
تسه۹۶۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۶۴۰,۴۱۲ ۶۴۰,۴۸۶ ۶۵۵,۰۰۰ ۶۲۱,۱۱۱ ۶۴۵,۹۹۹ ۶۳۵,۰۰۱
تسه۹۶۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ ۶۴۳,۹۹۱ ۶۳۴,۸۸۷ ۶۳۵,۷۰۹ ۶۲۶,۲۰۱ ۶۴۵,۹۹۹ ۶۳۱,۰۰۱
تسه۹۶۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۶۳۹,۷۸۵ ۶۴۳,۰۷۶ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۳۲,۰۱۰ ۶۴۹,۹۹۰ ۶۴۷,۹۹۷
تسه۹۶۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ ۶۴۲,۵۸۷ ۶۴۳,۸۴۷ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۹,۹۹۹ ۶۴۵,۰۰۰
تسه۹۶۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۶۵۰,۹۳۹ ۶۴۲,۲۹۴ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۳۲,۰۱۲ ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۳۰
تسه۹۶۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۶۴۱,۵۳۳ ۶۴۵,۶۷۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۳۱,۷۲۲ ۶۴۰,۰۰۱ ۶۴۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۶۴۰,۱۰۷ ۶۴۴,۰۲۴ ۶۵۴,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۲ ۶۴۴,۱۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۴۲,۰۰۴ ۶۴۷,۱۳۰ ۶۷۴,۰۰۰ ۶۳۴,۰۱۱ ۶۴۷,۲۰۰ ۶۴۰,۲۰۰
تسه۹۶۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۴۵,۲۶۱ ۶۴۵,۳۲۴ ۶۶۹,۰۰۰ ۶۴۱,۱۱۱ ۶۴۲,۰۰۰ ۶۴۱,۱۱۱
تسه۹۷۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۴۴,۹۳۷ ۶۴۷,۲۶۹ ۶۶۴,۷۷۷ ۶۳۸,۰۰۰ ۶۴۷,۵۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
تسه۹۷۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۶۳۹,۸۹۵ ۶۴۴,۱۰۲ ۶۵۲,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۱ ۶۴۷,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت