قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷ +جدول

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

بانک مسکن امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۵۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ ۶۳۸,۰۴۳ ۶۱۳,۴۷۲ ۶۲۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
تسه۹۵۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ ۶۱۳,۴۴۹ ۶۱۴,۰۶۴ ۶۲۲,۲۲۲ ۶۰۶,۱۰۰
تسه۹۵۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۶۱۱,۲۳۶ ۶۰۶,۶۳۴ ۶۴۱,۷۹۷ ۶۰۰,۰۰۰
تسه۹۵۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ ۶۰۸,۶۹۵ ۶۱۰,۳۷۸ ۶۲۹,۹۹۷ ۶۲۵,۰۰۰
تسه۹۵۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ ۵۹۶,۰۳۵ ۵۷۸,۵۹۰ ۵۸۹,۸۸۳ ۵۷۱,۵۵۵
تسه۹۵۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۶۱۴,۰۹۹ ۶۲۶,۲۹۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۶۱۶,۱۴۴
تسه۹۶۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ ۶۱۴,۶۶۰ ۶۰۷,۸۱۴ ۶۲۹,۹۹۸ ۶۱۵,۰۰۰
تسه۹۶۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ ۶۱۶,۱۱۸ ۶۱۶,۴۷۶ ۶۱۹,۹۹۹ ۶۱۱,۲۲۲
تسه۹۶۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۶۲۶,۵۲۶ ۶۲۰,۱۳۴ ۶۲۹,۹۹۰ ۶۲۰,۰۰۰
تسه۹۶۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ ۶۲۸,۴۱۴ ۶۱۷,۳۰۶ ۶۷۵,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۷
تسه۹۶۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۶ ۶۲۰,۴۳۴ ۶۰۶,۴۵۲ ۶۲۰,۰۰۰ ۶۱۹,۰۰۰
تسه۹۶۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۶۲۴,۶۴۰ ۶۱۵,۹۳۷ ۶۳۰,۰۰۰ ۶۱۴,۵۲۲
تسه۹۶۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۶۱۹,۴۷۷ ۶۲۵,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰ ۶۱۰,۱۲۰
تسه۹۶۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۶۳۶,۳۳۸ ۶۲۶,۱۷۶ ۶۴۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۶۲۴,۵۷۹ ۶۲۴,۴۹۲ ۶۳۷,۵۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۳۹,۸۹۰ ۶۲۴,۳۸۷ ۶۴۷,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۲۸,۰۳۷ ۶۲۲,۰۷۴ ۶۳۳,۹۹۵ ۶۱۹,۹۹۹
تسه۹۷۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۳۷,۶۰۳ ۶۳۴,۳۶۹ ۶۳۶,۹۹۳ ۶۲۵,۱۱۱
تسه۹۷۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۶۳۹,۹۱۵ ۶۲۳,۳۵۲ ۶۳۰,۱۰۰ ۶۲۷,۳۰۰
تسه۹۷۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷ ۶۳۰,۱۴۱ ۶۲۸,۸۹۴ ۶۳۵,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۳
تسه۹۷۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۷ ۶۳۲,۱۰۱ ۶۳۳,۴۰۶ ۶۳۴,۰۰۰ ۶۲۹,۰۰۱
تسه۹۷۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۷ ۶۳۲,۷۲۲ ۶۳۳,۹۳۷ ۶۳۳,۰۰۱ ۶۳۳,۰۰۰
تسه۹۷۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۷ ۶۳۲,۸۲۵ ۶۳۴,۲۰۸ ۶۳۸,۰۰۰ ۶۳۷,۰۰۰

 

منبع : اقتصاد نیوز

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت