قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷ +جدول

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

بانک مسکن امروز یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۵۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ ۶۴۴,۱۶۱ ۶۴۲,۲۶۶ ۶۷۶,۳۶۹ ۶۶۰,۰۰۰
تسه۹۵۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ ۶۴۲,۳۴۱ ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۹,۹۹۶ ۶۴۱,۱۱۱
تسه۹۵۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۶۵۰,۰۸۵ ۶۴۲,۹۶۷ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
تسه۹۵۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ ۶۴۴,۹۳۸ ۶۴۱,۶۲۰ ۶۴۹,۹۹۸ ۶۴۱,۰۰۰
تسه۹۵۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ ۶۵۱,۰۶۵ ۶۴۱,۱۲۲ ۶۴۸,۸۸۸ ۶۴۱,۱۲۲
تسه۹۵۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۶۵۱,۶۰۴ ۶۴۴,۷۰۳ ۶۵۴,۹۹۹ ۶۴۰,۰۱۱
تسه۹۶۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ ۶۴۸,۸۴۸ ۶۴۳,۱۲۳ ۶۶۴,۰۰۰ ۶۴۴,۴۴۴
تسه۹۶۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ ۶۴۲,۷۳۶ ۶۵۲,۶۱۹ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰
تسه۹۶۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۶۴۶,۹۷۵ ۶۵۳,۲۱۷ ۶۶۹,۹۹۹ ۶۶۳,۰۰۰
تسه۹۶۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ ۶۵۷,۷۰۹ ۶۶۵,۳۲۵ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۵۰,۵۵۵
تسه۹۶۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۶ ۶۴۰,۳۹۵ ۶۴۲,۵۷۸ ۶۵۵,۰۰۰ ۶۴۰,۲۲۲
تسه۹۶۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۶۵۷,۲۳۵ ۶۵۳,۶۷۰ ۶۵۴,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰
تسه۹۵۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ ۶۳۷,۹۰۵ ۶۳۲,۱۹۵ ۶۴۹,۰۰۰ ۶۳۲,۴۲۰
تسه۹۶۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۶۴۶,۸۷۳ ۶۴۱,۰۸۴ ۶۵۵,۹۹۹ ۶۴۱,۶۶۶
تسه۹۶۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۶۵۱,۷۸۶ ۶۵۳,۸۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۵۹,۰۰۱
تسه۹۶۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۶۵۸,۳۲۱ ۶۵۶,۵۵۳ ۶۶۷,۹۸۸ ۶۶۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۵۸,۵۳۴ ۶۶۳,۷۵۵ ۶۶۴,۰۰۰ ۶۶۱,۰۰۱
تسه۹۶۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۵۷,۵۹۰ ۶۵۹,۹۳۲ ۶۶۵,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
تسه۹۷۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۵۹,۷۱۷ ۶۶۶,۰۹۰ ۶۶۸,۰۰۰ ۶۶۷,۹۷۰
تسه۹۷۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۶۶۰,۷۳۶ ۶۶۸,۱۶۰ ۶۶۶,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۲
تسه۹۷۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷ ۶۶۰,۳۱۹ ۶۶۸,۳۹۸ ۶۷۱,۰۰۰ ۶۶۳,۵۵۶
تسه۹۷۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۷ ۶۶۹,۸۶۰ ۶۷۴,۱۱۹ ۶۷۴,۰۰۰ ۶۷۰,۰۱۱

 

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت