قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز دوشنبه ۹ مهر ۹۷ +جدول

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

به گزارش ملک بانک، بانک مسکن امروز دوشنبه ۹ مهر ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۵۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ ۵۹۷,۵۹۰ ۶۰۹,۳۹۸ ۶۱۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
تسه۹۵۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ ۶۰۶,۹۵۸ ۵۹۱,۹۱۳ ۶۱۰,۰۰۰ ۶۰۲,۲۲۲
تسه۹۵۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۶۰۴,۵۷۳ ۶۱۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۵۹۱,۲۴۴
تسه۹۵۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ ۵۹۵,۹۲۹ ۵۹۹,۰۴۸ ۶۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۱۱۱
تسه۹۵۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ ۵۹۲,۴۴۹ ۵۸۹,۸۱۷ ۵۹۹,۰۰۰ ۵۸۶,۶۶۶
تسه۹۵۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۶۱۱,۱۲۲ ۶۱۷,۴۶۹ ۶۲۰,۰۰۰ ۶۱۱,۱۱۱
تسه۹۶۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ ۶۰۲,۸۳۸ ۵۹۸,۰۸۹ ۶۱۸,۹۸۸ ۶۰۵,۰۰۰
تسه۹۶۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ ۶۰۵,۵۲۹ ۵۹۱,۹۳۲ ۶۲۵,۳۶۰ ۶۰۰,۰۰۲
تسه۹۶۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۶۰۴,۸۵۸ ۶۱۴,۹۷۷ ۶۱۸,۸۸۸ ۶۰۳,۱۱۱
تسه۹۶۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ ۶۰۵,۱۴۴ ۶۱۴,۴۰۱ ۶۱۹,۸۰۰ ۶۰۵,۵۵۵
تسه۹۶۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۶ ۶۰۲,۲۳۶ ۶۱۲,۱۵۴ ۶۰۹,۹۹۹ ۶۰۰,۵۷۰
تسه۹۶۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۶۰۸,۹۰۳ ۶۱۶,۰۸۹ ۶۲۴,۹۹۹ ۶۲۰,۰۰۰
تسه۹۶۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۶۰۲,۱۳۹ ۵۹۰,۹۷۷ ۶۲۴,۹۹۰ ۶۰۰,۰۰۰
تسه۹۶۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۶۱۰,۸۵۵ ۶۱۷,۰۱۵ ۶۳۳,۹۸۰ ۶۱۰,۰۰۱
تسه۹۶۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۶۲۴,۶۸۹ ۶۲۴,۴۸۴ ۶۲۹,۸۰۰ ۶۲۱,۰۰۰
تسه۹۶۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۱۲,۳۵۴ ۶۲۰,۱۶۸ ۶۲۷,۹۹۹ ۶۲۰,۰۲۰
تسه۹۶۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۰۶,۵۳۲ ۶۱۵,۳۵۸ ۶۲۸,۹۹۰ ۶۲۰,۰۰۰
تسه۹۷۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۱۳,۲۸۵ ۶۲۶,۴۳۹ ۶۲۹,۹۹۰ ۶۲۳,۰۰۰
تسه۹۷۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۶۱۳,۳۹۳ ۶۲۰,۹۲۰ ۶۲۹,۰۰۰ ۶۲۶,۰۰۱
تسه۹۷۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷ ۶۰۹,۸۷۱ ۶۲۲,۲۲۴ ۶۲۹,۶۵۰ ۶۲۰,۰۰۰
تسه۹۷۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۷ ۶۱۰,۶۷۱ ۶۲۳,۰۶۱ ۶۲۳,۰۰۰ ۶۲۱,۰۰۱
تسه۹۷۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۷ ۶۱۴,۳۳۸ ۶۲۳,۱۴۸ ۶۲۹,۷۹۸ ۶۲۰,۰۰۸
تسه۹۷۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۷ ۶۱۴,۴۳۶ ۶۲۵,۹۲۶ ۶۲۵,۰۰۰ ۶۲۲,۵۰۰

 

منبع : اقتصاد نیوز

 

 

 

 

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت