رشد ۱۴.۴ درصدی صدور پروانه مسکن در تهران

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در پاییز۹۶ نسبت به فصل مشابه در تهران ۱۴.۴ درصد رشد داشته است.

به نقل از درگاه ملی آمار، بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در فصل پاییز سال ١٣٩۶ نشان می‌دهد تعداد ٢٢۶٢ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل پاییز ١٣٩۶ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١۴,٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١۴.۴ درصد افزایش داشته است.

*رشد ۱۴ درصدی در تهراندر فصل پاییز سال ١٣٩۶، تعداد ١۶٣٠۴ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٣,١ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٠.۶ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٢ واحد بوده است.

تعداد ٢٢۶٢ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل پاییز ١٣٩۶ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١۴,٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١۴.۴ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری تهران در فصل پاییز ١٣٩۶ بالغ ‌بر ٢٨٧٢,٠ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.۴ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٢٧٠ مترمربع بوده است.*تقاضای ثابت در کل کشوردر فصل پاییز سال ١٣٩۶، تعداد ۶٧۵١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٢درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.٨ درصد افزایش داشته است.‏

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است‌.تعداد ٢٣٧٩٢ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداریهای کشور در فصل پاییز ١٣٩۶ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٩,۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.١ درصد کاهش داشته است.مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در فصل پاییز ١٣٩۶ حدود ١٢١٧٨,١ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٢٢,۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢.۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵١٢ مترمربع بوده است.

به نقل از : مشرق

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت