70,000,000 تومان2,600,000 تومان

اجاره اپارتمان

استان تهران، تهران، سهروردی، ایران

خواب: 2: 95

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 روز پیش

70,000,000 تومان2,600,000 تومان

خواب: 2: 95

آپارتمان مسکونی

1 روز پیش

20,000,000 تومان1,200,000 تومان

۵۰متر انتهای جیحون

استان تهران، خیابان جیحون، ایران

خواب: 1: 50

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 روز پیش

20,000,000 تومان1,200,000 تومان

خواب: 1: 50

آپارتمان مسکونی

1 روز پیش

40,000,000 تومان1,800,000 تومان

۷۷متر۲خواب پونک سردارجنگل

پونک، سردار جنگل، منطقه ۵، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 77

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 روز پیش

40,000,000 تومان1,800,000 تومان

خواب: 2: 77

آپارتمان مسکونی

1 روز پیش

60,000,000 تومان1,000,000 تومان

خواب: 2: 82

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 روز پیش

60,000,000 تومان1,000,000 تومان

خواب: 2: 82

آپارتمان مسکونی

1 روز پیش

۶۸ متر گروسی فول در حد نوساز

استان تهران، تهران، گروسی، ایران

خواب: 1: 68

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

145,000,000 تومان

خواب: 1: 68

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

۱۰۰متر محبوب مجاز شرقی

تهران، خیابان محبوب مجاز، ایران

خواب: 2: 100

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

130,000,000 تومان

خواب: 2: 100

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

860,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

خواب: 2: 78

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

180,000,000 تومان

خواب: 2: 78

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

خواب: 2: 93

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

530,000,000 تومان

خواب: 2: 93

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

50,000,000 تومان1,900,000 تومان

۶۱ متر نوساز جنت آباد جنوبی

جنت آباد جنوبی، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1: 61

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

50,000,000 تومان1,900,000 تومان

خواب: 1: 61

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

130,000,000 تومان500,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

استان تهران، تهران، سهروردی شمالی، ایران

خواب: 2: 110

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

130,000,000 تومان500,000 تومان

خواب: 2: 110

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

365,000,000 تومان

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

آپارتمان فول امکانات ۷۷متری

خانی آباد، منطقه ۱۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 77

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

500,000,000 تومان

خواب: 2: 77

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

بسیار خوش نقشه و نور عالی

استان تهران، تهران، فلکه سوم تهرانپارس، ایران

خواب: 1: 66

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

570,000,000 تومان

خواب: 1: 66

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 1: 110

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

825,000,000 تومان

خواب: 1: 110

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

730,000,000 تومان

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 2: 71

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

950,000,000 تومان

خواب: 2: 71

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

سردار جنگل شمال رهن کامل

سردار جنگل، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3: 132

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

350,000,000 تومان

خواب: 3: 132

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 1: 42

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

50,000,000 تومان

خواب: 1: 42

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

100,000,000 تومان300,000 تومان

۷۱ متر فول امکانات -رسالت- نیرو دریایی

استان تهران، تهران، میدان رسالت، ایران

خواب: 1: 71

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

100,000,000 تومان300,000 تومان

خواب: 1: 71

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

60,000,000 تومان1,500,000 تومان

خواب: 2: 75

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

60,000,000 تومان1,500,000 تومان

خواب: 2: 75

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 2: 94

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

600,000,000 تومان

خواب: 2: 94

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

۹۲متر خیابان جشنواره کلید نخورده فول امکانات

تهرانپارس شرقی، منطقه ۴، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 92

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

885,000,000 تومان

خواب: 2: 92

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

100,000,000 تومان400,000 تومان

خانه ۸۹ متری در تهرانسر

تهرانسر، منطقه ۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 89

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

100,000,000 تومان400,000 تومان

خواب: 2: 89

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

70,000,000 تومان1,500,000 تومان

اجاره آپارتمان ۶۵ متری شهران

شهران جنوبی، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1: 65

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

70,000,000 تومان1,500,000 تومان

خواب: 1: 65

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

30,000,000 تومان1,000,000 تومان

رهن و اجاره ۶۰‌ متری باسازی شده

استان تهران، تهران، تهران نو، خیابان دماوند، ایران

خواب: 1: 60

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

30,000,000 تومان1,000,000 تومان

خواب: 1: 60

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

40,000,000 تومان1,500,000 تومان

خواب: 2: 63

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

40,000,000 تومان1,500,000 تومان

خواب: 2: 63

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

40,000,000 تومان900,000 تومان

خواب: 2: 80

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

40,000,000 تومان900,000 تومان

خواب: 2: 80

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 2: 83

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

570,000,000 تومان

خواب: 2: 83

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 1: 54

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

530,000,000 تومان

خواب: 1: 54

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 1: 55

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

125,000,000 تومان

خواب: 1: 55

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

آپارتمان فاز۲ محله۱

فاز 2 ، پردیس تهران استان تهران

خواب: 2: 98

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

490,000,000 تومان

خواب: 2: 98

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

70,000,000 تومان3,000,000 تومان

۸۵ متر سعادت آباد بام تهران علوم پزشکی

سعادت آباد، منطقه ۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1: 85

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

70,000,000 تومان3,000,000 تومان

خواب: 1: 85

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

30,000,000 تومان1,500,000 تومان

۶۷ متر تهرانسر اصلی

تهرانسر، منطقه ۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 67

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

30,000,000 تومان1,500,000 تومان

خواب: 2: 67

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

رهن کامل ۱۸۰ متر پونک

پونک، منطقه ۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3: 180

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

220,000,000 تومان

خواب: 3: 180

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

200,000,000 تومان6,000,000 تومان

۱۸۵متر ۳خواب

تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3: 185

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

200,000,000 تومان6,000,000 تومان

خواب: 3: 185

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

50,000,000 تومان2,200,000 تومان
50,000,000 تومان2,200,000 تومان

خواب: 2: 78

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

آپارتمان ۶۰ متری نبرد شمالی

استان تهران، تهران، خیابان نبرد شمالی، ایران

خواب: 2: 60

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

550,000,000 تومان

خواب: 2: 60

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 1: 48

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

470,000,000 تومان

خواب: 1: 48

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

یک دستگاه آپارتمان

تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1: 42

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

273,000,000 تومان

خواب: 1: 42

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

فروش آپارتمان دوخوابه نبردشمالی

استان تهران، تهران،خیابان نبرد شمالی

خواب: 2: 60

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

580,000,000 تومان

خواب: 2: 60

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

آپارتمان ۵۱ متری شیک

تهرانسر، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1: 51

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

370,000,000 تومان

خواب: 1: 51

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

2,200,000,000 تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری نوساز خواجه عبداله

استان تهران، تهران، خیابان خواجه عبدالله

خواب: 3: 120

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

2,200,000,000 تومان

خواب: 3: 120

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

فاز ٣ خ معلم خ دهخدا

فاز ۳، پردیس، استان تهران، ایران

خواب: 2: 76

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

340,000,000 تومان

خواب: 2: 76

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 2: 93

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

خواب: 2: 93

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

100,000,000 تومان600,000 تومان

خواب: 2: 71

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

100,000,000 تومان600,000 تومان

خواب: 2: 71

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

وایین .بعثت۸.نوساز کلید نخورده

استان تهران، کرج، شهرک وائین، بعثت 8، ایران

خواب: 3: 175

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

135,000,000 تومان

خواب: 3: 175

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 1: 65

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

55,000,000 تومان

خواب: 1: 65

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

آپارتمان فروشی -کلیم کاشانی

استان تهران، تهران، خیابان کلیم کاشانی، ایران

خواب: 2: 83

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

750,000,000 تومان

خواب: 2: 83

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

آپارتمان لوکس و کلید نخورده

شهرری، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 63

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

6,000,000 تومان

خواب: 2: 63

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 1: 65

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

93,000,000 تومان

خواب: 1: 65

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

50,000,000 تومان2,800,000 تومان

۲ خواب ۱۳۵ متر شمس آباد

شمس آباد، منطقه ۴، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 135

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

50,000,000 تومان2,800,000 تومان

خواب: 2: 135

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

اجاره اپارتمان ۸۰ متری

تهرانپارس شرقی، منطقه ۴، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 80

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

75,000,000 تومان

خواب: 2: 80

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

۶۹ متر جوادیه

جوادیه، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 69

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

320,000,000 تومان

خواب: 2: 69

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

آپارتمان فاز یک شقایق دوم

فاز ۱ شهر جدید اندیشه، استان تهران، ایران

خواب: 1: 57

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

35,000,000 تومان

خواب: 1: 57

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

50,000,000 تومان1,200,000 تومان

۹۱ متری شهر ری پل سیمان

شهر ری، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 91

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

50,000,000 تومان1,200,000 تومان

خواب: 2: 91

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

170,000,000 تومان2,000,000 تومان

خواب: 3: 115

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

170,000,000 تومان2,000,000 تومان

خواب: 3: 115

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

خواب: 1: 72

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

430,000,000 تومان

خواب: 1: 72

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

افسریه خیابان۱۵بین۲و۳

افسریه، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 71

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

580,000,000 تومان

خواب: 2: 71

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

آپارتمان ۹۷ متری دو خوابه تمیز

استان تهران، تهران، میرداماد، ایران

خواب: 2: 97

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

230,000,000 تومان

خواب: 2: 97

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش