مرتب سازی براساس:

65 متری 1 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
20000000تومان ودیعه
2800000تومان اجاره
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

122 متری 2 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
130000000تومان ودیعه
4500000تومان اجاره
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

75 متری 1 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
225000000تومان ودیعه
0تومان اجاره
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

121 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
480000000تومان ودیعه
0تومان اجاره
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

200 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
150000000تومان ودیعه
8800000تومان اجاره
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

70 متری 2 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
200000000تومان ودیعه
3500000تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

190 متری 3خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
450000000تومان ودیعه
0تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

110 متری 2 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
300000000تومان ودیعه
500000تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

210 متری 4 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
300000000تومان ودیعه
4000000تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

130 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
200000000تومان ودیعه
5000000تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

56 متری 1 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
150000000تومان ودیعه
1000000تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

100 متری 2 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
80000000تومان ودیعه
4900000تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

170 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
260000000تومان ودیعه
0تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

150 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
350000000تومان ودیعه
0تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

110 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
160000000تومان ودیعه
1800000تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)

62 متری 1 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
100000000تومان ودیعه
2000000تومان اجاره
لیست شده در 4 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)