اجاره نشین ها هر سال تحت فشار بیشتری قرار میگیرند

  • دوشنبه 12 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ساماندهی بازار اجاره‌ مسکن ضرورتی است که بی‌توجهی به آن، تبعات و پیامدهای ناخوشایندی را بیشتر بخوانید...