چند درصد از جمعیت شهر تهران اجاره نشین هستند؟

  • جمعه 22 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مشاور وزیر مسکن با اشاره به سرریز شدن بخش اعظمی از منابع و جمعیت کشور بیشتر بخوانید...