ادامه رکود در بازار خرید و فروش مسکن

  • دوشنبه 21 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک - دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران با بیان اینکه خرید و فروشی بیشتر بخوانید...