افزایش 90 درصدی قیمت های ساخت و ساز مسکن

  • پنج شنبه 8 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک - مهمترین اتفاق در حوزه مسکن را می توان افزایش شدید قیمت ها بیشتر بخوانید...