تعریف مبایعه نامه و تفاوت آن با قولنامه

  • پنج شنبه 4 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مبایعه نامه از ریشه کلمه بیع و به معنای انجام عمل فروش است و به بیشتر بخوانید...