استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن

  • پنج شنبه 16 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک؛ معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای عرضه و تعادل مسکن، بیشتر بخوانید...