آلودگی صوتی یکی از بزرگترین خطرات زندگی شهری

آلودگی صوتی یکی از بزرگترین خطرات زندگی شهری

  • پنج شنبه 2 آبان 1398
نوشته شده توسطتحریریه

سر و صدای ترافیک و آلودگی صوتی موجود در شهرهای بزرگ فشار خون افراد را بیشتر بخوانید...

الگوی استاندارد برنامه‌ریزی شهری حلقه مفقوده طرح‌های توسعه شهری ایران

  • پنج شنبه 26 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

الگوی استاندارد برنامه‌ریزی شهری در دنیا، تدوین طرح‌های توسعه شهری را مستلزم گذراندن سه مرحله اصلی شامل بیشتر بخوانید...