تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار مسکن اقشار ویژه

  • شنبه 27 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اختصاص اعتبارات تازه جهت کمک هزینه خرید یا بیشتر بخوانید...