برگزاری اولین دوره از رقابت های معماری میکروهوم / جدیدترین ایده های معماری

  • چهارشنبه 1 خرداد 1398
نوشته شده توسطتحریریه

رقابت معماری سالانه "میکروهوم" که می توان گفت بخشی از جنبش ارتقاء معماری توسط مجموعه بیشتر بخوانید...