تا سال۱۴۳۰ جمعیت ایران به چندنفر خواهد رسید؟

  • سه شنبه 18 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

براساس آخرین ارزیابی مرکز ملی آمار انتظار می‌رود جمعیت در سال ١۴٣٠ در کمترین سطح بیشتر بخوانید...