بازگشت حباب قیمت مسکن

  • سه شنبه 28 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معاملات مسکن در اسفندماه ۱۱.۳ درصد نسبت به میانگین سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و سهم بیشتر بخوانید...