طراحی جدید شرکت معماری ساساکی برای تبدیل قدرت سیلاب به پارک و اکوسیستم جدید در حاشیه رودخانه یانگ تسه

  • شنبه 17 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت معماری ساساکی جزئیات طرح پیشنهادی خود را برای توسعه مجدد پارک رودخانه در ووهان بیشتر بخوانید...