آیا گسل “خزر” در زلزله بامداد جویبارمقصر است؟

  • یکشنبه 1 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک به نقل از ایسنا: مدیر بخش زلزله‌شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، بیشتر بخوانید...