الگوریتم جدید سبزترین شهر جهان را می یابد

  • دوشنبه 21 اسفند 1396
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

الگوریتم جدیدی که سرسبزتین شهرهای دنیا را میابد . با باشید تا با این تکنولوژی بیشتر بخوانید...