شهرهایی با بیشترین هزینه زندگی در سال ۲۰۱۹

  • جمعه 22 شهریور 1398
نوشته شده توسطتحریریه

در بیست و پنجمین رده بندی شهرها توسط مجموعه Mercer's(مرسر) بر مبنای هزینه زندگی، هنگ بیشتر بخوانید...

نقشه پراکندگی شهرهای گران جهان در زمینه مسکن

  • شنبه 21 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

نقشه پراکندگی ۱۰۰ شهر گران جهان برای تامین مسکن منتشر شد. اطلاعات بلومبرگ در این بیشتر بخوانید...