طرح معافیت مالیاتی برای مالکانی که با مستجران قراردادهای دو یا سه ساله می بندند

  • شنبه 16 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرحی را در نظر داریم تا مالکانی که با بیشتر بخوانید...