تاثیرپذیری قیمت مسکن از تورم ۶۰ درصدی مصالح ساختمانی

  • سه شنبه 17 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

فعالان بازار می گویند: بعد از قیمت زمین قیمت مصالح ساختمانی در قیمت خانه اثرگذار بیشتر بخوانید...

افزایش 90 درصدی قیمت های ساخت و ساز مسکن

  • پنج شنبه 8 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک - مهمترین اتفاق در حوزه مسکن را می توان افزایش شدید قیمت ها بیشتر بخوانید...