نماد شهری جدید در مونتری مکزیک کاری از شرکت Sordo Madaleno

  • شنبه 11 فروردین 1397
نوشته شده توسطمجید عطایی

نماد شهری جدید شهر مونتری واقع در مکزیک یک برج عظیم است که توسط یکی بیشتر بخوانید...