برج بانک مرکزی آفریقا بلندترین آسمان خراش آفریقا در مراکش

  • شنبه 28 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

برج بانک مرکزی آفریقا به عنوان بلندترین در آفریقا برای شروع ساخت و ساز طی بیشتر بخوانید...