شهرهای شناور، راه حل جایگزین برای افزایش جمعیت جهان

604 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

با توجه به رشد جمعیت جهان، طراحان و معماران به دنبال توسعه مناطق مسکونی در بیشتر بخوانید...

رونمایی از جدیدترین طراحی سیستم حمل و نقل شبکه ای هایپرلوپ در هلند

315 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

تصاویری از چشم انداز نمونه اولیه برای یک مرکز انتقال را در اختیار دارد که بیشتر بخوانید...