الگوریتم جدید سبزترین شهر جهان را می یابد

1440 مشاهده
  • دوشنبه 21 اسفند 1396
نوشته شده توسطمدیر ملک بانک

الگوریتم جدیدی که سرسبزتین شهرهای دنیا را میابد . با باشید تا با این تکنولوژی بیشتر بخوانید...