دو کمپانی آروپ و گریمشاو طراحی نهایی خود را برای قطار سریع السیر لندن منتشر نمودند

  • سه شنبه 17 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

دو شرکت بزرگ (Arup) و (Grimshaw) تصاویر جدیدترین طراحی مشترک خود از راه آهن سریع بیشتر بخوانید...