معماری ساختمان بیمارستان پارس در رشت

  • شنبه 16 تیر 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

شرح متن ارائه شده توسط ، بناهای درمانمانی و بیمارستان ها از نیمه دوم قرن بیشتر بخوانید...