معماری بیمارستانی در قلب طبیعت سرسبز

  • سه شنبه 2 مهر 1398
نوشته شده توسطتحریریه

کمپانی فاستر و همکاران، اخیرا طراحی خود را برای یک مرکز بهداشتی و درمانی جدید بیشتر بخوانید...

معماری ساختمان بیمارستان پارس در رشت

  • شنبه 16 تیر 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

شرح متن ارائه شده توسط ، بناهای درمانمانی و بیمارستان ها از نیمه دوم قرن بیشتر بخوانید...