بلندتربن آسمان خراش های سال ۲۰۱۸

416 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

آسمان خراش ها به عنوان یک خروجی منحصربه فرد و بخشی از یک مرکز شلوغ بیشتر بخوانید...

برج بانک مرکزی آفریقا بلندترین آسمان خراش آفریقا در مراکش

511 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

برج بانک مرکزی آفریقا به عنوان بلندترین در آفریقا برای شروع ساخت و ساز طی بیشتر بخوانید...