معماری مهمانخانه قائلی در شهر اصفهان / USE Studio

  • شنبه 6 مرداد 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

پس از تغییرات اقتصادی ۶۰ ساله؛ تغییر کرده است، قیمت زمین افزایش یافت، بنابراین تخریب بیشتر بخوانید...