برای اولین بار در جهان نوعی آجر زیستی از بازیافت زباله ها و ادرار انسان تولید شد

1548 مشاهده
  • شنبه 12 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

چند سال پیش، محققان در آمریکا مفهوم استفاده از مواد ادرار مصنوعی را برای ساخت بیشتر بخوانید...