طراحی و معماری مرکز تجارت جهانی (تایچونگ)، تایوان

  • دوشنبه 21 آبان 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

مرکز تجارت ملی توسط شرکت AEDAS  طراحی شده است و این سازه یک ساختمان ۱۶۵ بیشتر بخوانید...