تا سال۱۴۳۰ جمعیت ایران به چندنفر خواهد رسید؟

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

براساس آخرین ارزیابی مرکز ملی آمار انتظار می‌رود جمعیت کشور در سال ١۴٣٠ در کمترین سطح به ۹۵/۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود ۱۱۲/۵ میلیون نفر برسد.

با توجه به اهمیت بررسی تغییرات جمعیتی کشور از نظر تعداد و ساختار جمعیت در سطوح مختلف جغرافیایی، مرکز آمار ایران نسبت به پیش‌بینی جمعیت کشور تا سال ١۴٣٠ بر اساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن ١٣٩۵ و نیز مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون نتایج مذکور اقدام نمود که این گزارش پس از ارائه در بیست و یکمین جلسه کمیته آمارهای بخشی جمعیت، با حضور متخصصان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نهایی گردید.

برای انجام این پیش­بینی از روش «ترکیبی پیش‌بینی جمعیت» بهره گرفته شده است. در این روش که متداولترین روش پیش­ بینی جمعیت می­باشد بر اساس عملکرد مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است.

این گزارش جمعیت کشور را در چهار سناریوی فرض باروری پیش­بینی نموده که براساس این چهار سناریو، انتظار می‌رود جمعیت کشور در سال ١۴٣٠ در کمترین سطح به ۹۵/۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود ۱۱۲/۵ میلیون نفر برسد.

با توجه به روند موجود و اجماع کارشناسی اعضای کمیته آمارهای بخشی جمعیت، محتمل­ترین سناریو، کاهش تدریجی نرخ باروری و رقم ۱۰۱/۳میلیون نفر جمعیت در سال ١۴٣٠ می‌باشد.

به این ترتیب، جمعیت کشور به روند افزایشی خود حداقل تا ٣۵ سال آینده ادامه داده و انتظار می­رود در سال ١۴٣٠ شمسی جمعیت ایران به حدود ۱/۳برابر جمعیت سرشماری شده در سال ١٣٩۵ برسد.

همچنین، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در هر چهار سناریو، روندی کاهشی خواهد داشت و در هر چهار حالت، در دهه­های آتی به رقم کمتر از یک درصد خواهد رسید. نتایج این پیش‌بینی برای کل کشور در جدول شماره ١ فایل پیوست به همراه سایر جداول این خبر قابل مشاهده است.

منبع: مرکز ملی آمار ایران

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت